Program lojalnościowy

Witamy w gronie uczestników programu


UWAGA Zarząd "Społem" PSS "Jedność" w Częstochowie uprzejmie informuję iż:

Aneks nr 3 z dnia 28 października 2016r

do Regulaminu Programu Lojalnościowego z dnia 25 listopada 2011r
W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1). Słowo „Bon” zastępuje się słowem „Kupon”

2). § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co 3 dni od daty ich naliczenia.

4). § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
W celu wymiany punktów na Kupon „Społem znaczy razem”, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów (po uprzednim sprawdzeniu ich przez kasjera) ma możliwość otrzymania kuponu (bezpośrednio przy kasie) o wartości określonej w regulaminie. Kupon będzie wydany na podstawie karty Klienta.

5). § 5 pkt 3
z dniem 01 listopada 2016 przestaje obowiązywać.
6). § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Kupon może być zrealizowany w sklepach Organizatora od następnego dnia po jego wydaniu do dnia określonego na kuponie. Kupon niezrealizowany w terminie traci ważność.

7). Aneks wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2016r.


 

Aneks nr 2 z dnia 01 czerwca 2013r
do Regulaminu Programu Lojalnościowego z dnia 25 listopada 2011r

                                                                       § 1

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:
 
1). W § 5 pkt 5.1 otrzymuje brzmienie:
Posiadacz Karty Klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z naliczania punktów zostają wyłączone:
- wyroby tytoniowe
- alkohol powyżej 18%
- doładowania telefonów
- bilety MPK

2). Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.czestochowa.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu tj. od dnia 01 lipca 2013r.

 Aneks nr 1 z dnia 29.03.2013r
Do Regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

Działając na podstawie §8.1 Regulaminu Organizator postanawia co następuje:

§ 1
W § 4.3 w miejsce cyfry „1” wpisuję się cyfrę „4”

§ 2
Organizator zobowiązuje się do 04 kwietnia 2013r przeliczyć Uczestnikom programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” wartość zgromadzonych punktów x 6

§ 3
Organizator wprowadza zmiany w Katalogu Nagród do Regulaminu programu lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem" polegające na zmianie wartości punktowej nagród.
Bon 20 zł - 1200 pkt,
Bon 30 zł - 1800 pkt,
Bon 50 zł - 2400 pkt,

§ 4
W przypadku nagród rzeczowych liczbę wymaganych punktów określa rodzaj nagrody.

§ 5
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 6
Aneks wchodzi w życie z dniem 04 kwietnia 2013rKażdy Klient, który zgłosi się do sklepu „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie, otrzyma Formularz Rejestracyjny.
Formularz ten zespolony jest z Kartą Klienta.
Karta Klienta jest wydawana bezpłatnie.

Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Karta jest odrywana od formularza i natychmiast jest gotowa do użycia.
Aktywacja konta uczestnika programu nastąpi w terminie 15 dni roboczych od przekazania pracownikowi sklepu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego.
Zakupy w sieci sklepów "Społem" są premiowane punktami.
Za każdy zakup w kwocie 5zł Klient otrzymuje 4 pkt.

Na koncie uczestnika programu punkty aktualizowane są nie rzadziej niż co 3 dni od daty ich naliczenia.
Zgromadzone punkty można wymieniać na
kupony lub nagrody Społem.
Kupony można zamawiać w najbliższym sklepie Społem (przy zamówieniu należy okazać kartę Klienta), nagrody zamawiane są poprzez stronę www. organizatora lub telefonicznie.
Realizacja kuponów odbywa się w całej sieci sklepów „Społem” PSS „Jedność" w Częstochowie.

Regulamin programu lojalnościowego "Społem znaczy razem"

 

Dla uczestników programu będą organizowane dodatkowe promocje i konkursy.

Informacja telefoniczna pod numerem (34) 378-03-79 w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00