Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

dodano: 2017-05-26

      Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na kompleksowe wykonanie prac  budowlanych , elektrycznych oraz sanitarnych w sklepie
nr 110 w Częstochowie przy ul. Focha 73/77 na podstawie aranżacji , zakresu robót oraz wytycznych inwestora.

Ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie w kancelarii siedziby Zarządu „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie Al. Wolności 83/85.
Termin składania ofert do  26.06.2017 r.
Planowany termin rozpoczęcia prac  druga połowa lipca 2017 r.

W dziale administracyjno - technicznym można uzyskać  zakres robót , aranżację  sklepu oraz uzyskać  dodatkowe informacje.

Oferta powinna zawierać ofertę na :
1. Roboty budowlane - kosztorys ofertowy z podaniem parametrów .
2. Roboty wod -kan i sanitarne –  parametry kosztorysu: stawkę roboczogodziny , koszt  pośredni,zysk oraz koszty zakupu
3. Roboty elektryczne – parametry kosztorysu : stawkę roboczogodziny , koszty pośrednie , zysk oraz koszty zakupu
4. Termin realizacji prac.

W przypadku wyboru oferty Wykonawca będzie zobowiązany  do przedstawienia kosztorysu szczegółowego, który będzie stanowił załącznik do umowy.
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana  w dniu 27.06.2017 r.